Friday, May 14, 2010

Tram Be và Vallco Fashion Park


Tram Be & Vallco Fashion Park

Tram Be, 50, một ông trùm bất động sản tại Việt Nam, gần đây vốn đầu tư 60.000.000 $ để mua Cupertino Square - trước đây là Vallco Fashion Park. .

Nằm trong một trong các cộng đồng Silicon Valley của thịnh vượng nhất, lớn nhất 4 trung tâm ở San Jose có một lịch sử checkered.

Đây là một đầu tư hàng triệu USD đầu tiên của người Việt Nam từ Việt Nam (một chế độ độc tài cộng sản quốc gia) vào Silicon Valley, mặc dù bất động sản hoặc các công ty công nghệ cao.

Tram Be được biết là có đầu tư vào Southern Bank (Ngân Hàng Phương Nam), Bệnh viện Triều An tại TP.HCM, và đầu tư bất động sản khác tại Bình Chánh (TP.HCM).

Ông đã đóng tie với Hải thanh Lê hiện đang là người phụ trách thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất Việt Nam (tương đương với một vị trí thị trưởng).

Các nhà đầu tư origininal của trung tâm mua là bao gồm các nhà đầu tư người Mỹ gốc Việt và người Mỹ gốc Trung Quốc tại vùng Vịnh. Một trong những-người Mỹ gốc Việt là chủ sở hữu của Grand Century Mall, ngày Senter Road. Họ đã hy vọng để biến các trung tâm mua sắm vào trung tâm châu Á lớn nhất ở Mỹ. Họ acquiried các trung tâm mua cho 80.000.000 $ vào đầu năm 2003 từ tịch thu nhà sau khi chủ sở hữu trước defaulted trên thế chấp. Họ bị buộc phải bán phần lớn cổ phần của họ vào cuối năm 2007 đến một chuyên gia quốc tế OrbitResources quay vòng (Một công ty Tawainese với Philip Liêu là Giám đốc điều hành của nó) sau khi chạy vào khó khăn tài chính cho các sai lầm, nhất là trên chi phí xây dựng cho một nhà hát 16-màn hình mới . Quỹ đạo sau đó đã trở thành nhà đầu tư chính ở Cupertino Square LLC và quốc tế Vallco Shopping Center, LLC.

Theo một bài báo San Jose Business Journal xuất bản ngày 2008/09/04, Gramercy (a New York dựa trên bất động sản đầu tư tin tưởng) là người cho vay của một khoản vay xây dựng $ 113,000,000. Các chủ sở hữu trung tâm mua nộp cho phá sản ngày 2008/09/02 bởi vì họ không thể đáp ứng nghĩa vụ nợ của họ.

Việc đầu tư $ 60.000.000 bởi Tram Be được tin là để cho phép ông được các cổ phần đa số chủ của trung tâm mua sắm.

Kế hoạch tổ chức lại đề xuất vào đầu năm 2009 do người phải thi hành là vụ phải là một thỏa hiệp với công ty cho vay của mình. Căn cứ kế hoạch, một thực thể mới thành lập sẽ có được trung tâm mua sắm cho $ 105,000,000 (cộng với xem xét bổ sung), trong đó giá mua có khả năng sẽ được tài trợ bởi các công ty cho vay tiền đơn khởi kiện và các nhà đầu tư khác.

Theo San Jose Business Journal, Cupertino Square đã có hơn 1.200.000 feet vuông không gian bán lẻ nằm trên khoảng hơn 50 mẫu Anh. Các trung tâm có bốn neo người thuê nhà - ba siêu thị và một bộ phim rạp chiếu 80.000-square-foot - cộng với hơn 500.000 feet vuông không gian bán hàng in-line và tòa án thực phẩm. Chỉ khoảng một nửa diện tích xây dựng và 21 mẫu đất là sở hữu của người phải thi hành, tuy nhiên, với sự cân bằng của đất và cải tiến thuộc sở hữu của các cửa hàng bách hóa.

Tram Be, 50, a real estate tycoon in Vietnam, recently invested $60 million to buy Cupertino Square - previously known as Vallco Fashion Park. .

Tram Be is known to have investment in Southern Bank (Ngan Hang Phuong Nam), Trieu An Hospital in HCM City, and other real estate investments in Binh Chanh (HCM City).

He has close tie with Le thanh Hai who is currently the person in charge of HCM City, the largest city in Vietnam (equivalent to a mayoral position).

This is a first multimillion dollar investment by a Vietnamese from Vietnam (a communist dictatorship country) into Silicon Valley, albeit real estate or hi-tech companies.

Located in one of Silicon Valley’s most prosperous communities, the 4th biggest mall in San Jose has a checkered history.

The origininal investors of the mall is consisted of Vietnamese-American and Chinese-American investors in the Bay Area. One of the Vietnamese-Americans is the owner of Grand Century Mall on Senter Road. They were hoping to turn the mall into the largest Asian mall in the US. They acquiried the mall for $80 million in early 2003 from foreclosure after the previous owners defaulted on the mortgage. They were forced to sell the majority of their equity in late 2007 to an international turnaround specialist OrbitResources (A Tawainese company with Philip Liao as its CEO) after running into financial troubles for missteps, particularly the over construction costs for a new 16-screen theater. Orbit became then the main investor in Cupertino Square LLC and Vallco International Shopping Center, LLC.

According to a San Jose Business Journal's article published on 9-4-2008, Gramercy (a New York-based real estate investment trust) is the lender of a $113 million construction loan. The mall owners filed for bankruptcy on 9-2-2008 because they could not meet their debt obligation.

The reorganization plan proposed in early 2009 by the debtors was supposed to be a compromise with its lenders. Pursuant to the plan, a newly-formed entity would acquire the shopping center for $105 million (plus additional consideration), which purchase price would likely be financed by the pre-petition lenders and other investors.

The $60 million investment by Tram Be is believed to allow him to be the majority stake holder of the shopping mall.


According to San Jose Business Journal, Cupertino Square has more than 1.2 million square feet of retail space situated on slightly more than 50 acres. The mall has four anchor tenants — three department stores and an 80,000-square-foot movie theater — plus more than 500,000 square feet of in-line shop space and a food court. Only about half the building area and 21 acres of land are owned by the debtors, however, with the balance of land and improvements owned by the department stores.

No comments:

Post a Comment